کارخانه جانتک

برنامه فیزیکی این کارخانه در زمینی به مساحت دو هکتار و با تراکم فشرده توسط تیم کارفرما به تیم طراحی ارائه گردید، با ساماندهی برنامه فیزیکی ساختمان اداری در الحاقی یکپارچه و در تعامل با فضای کارخانه قرار گرفت. طراحی پروژه ای در این مقیاس، چالشی چندمنظوره برای ما بود. مقیاس بزرگ، حجم کوتاه و خوابیده (از جهت تناسبات حجم) ، فضای صنعتی و محیط کاری مناسب برای قشر کارگر ، کنترل مسائل اقلیمی و سازگار شدن پروژه با اقلیم سخت اطراف خود از جمله ی این چالش ها بود. بنابراین آزائ کردن تراز زیر زمین ، ایجاد گودال باغچه ای در اطراف ساختمان و کریدور حرکتی ، ورود و خروج هوا و ورود نور به داخل ساختمان اصلی و در نتیجه کیفیت فضایی مطلوب تر در فضای اصلی کارخانه را منجر شد. استفاده از پوسته دوم برای جلوگیری از ورود آزاردهنده ذرات گرد و غبار موجود در سایت و کنترل نور و دما به داخل ساختمان از راهکارهای حل کردن مشکلات اقلیمی این پروژه بود. تأکیدما در این پروژه ساخت فضایی پاسخگو به نیازهای کارفرما و در عین حال ایجاد تجربه ی فضایی متفاوت برای کارگرانی بوده است که یا از تجربه فضایی باکیفیت دور هستند و یا اساساًا آن آشنایی ندارندو این پروژه برای آن ها محیطی مطلوب تر از آنچه تجربه کرده بودند را فراهم خواهد کرد.

عنوان پروژه:
کارخانه جانتک
سال طراحی:
زمستان 1400
تاریخ: