آستانه علم دانشگاه تهران

آستانه علم دانشگاه تهران / موزه علم دانشگاه تهران

(فضایی برای درآمدن به بازی های نو / در همکاری با پلتفرم تهران)

ساختمان موزه علوم دانشگاه تهران در زمینی به مساحت ۲۴۴۳۸ متر مربع با زیربنای تقریبی ۱۰۰۰۰ متر مربع در نظر گرفته شده است. پیوند با شهر و عدم تجاوز به خط آسمان تهران از ضرورت های مقدم بر پروژه توسط تیم طراحی در نظر گرفته شده است. بنای طراحی شده شامل ۴ حیاط اصلی، ۲۱ فضا ی مجزَای داخلی و ۱۲ تیپولوژی عملکردی است از جمله موارد ذکر شده توسط کار فرما، موضوع انعطاف پذیری فضایی و حفظ کارایی آن در طول زمان با توجه به پیشرفت های هرروزه علم و مفهوم علم در دنیا، در دستور کار تیم طراحی قرار داشت. بهره مندی از تکنولوژی های نوین ساخت و استفاده از متریال پایدار و دو پوسته کردن نمای پروژه جهت کاهش مصرف انرژی از موارد مهم پیش روی تیم طراحی بوده است .

روند طراحی :

کلیت طراحی این پروژه بر اساس مفهوم باغ ایرانی شکل گرفته است.”مفهوم باغ، مفهومی مرتبط با درک و آگاهی انسان ازنخستین لایه های آفرینش خود و جهان است به گونه ای که در سیرتحولات فرهنگ فارسی،معنای یک « مقام» را بی واسطه تداعی می کرده است .”

باغ ایرانی در طی تاریخ به عنوان مقامی پویا برای تجلی فضایی متعالی در پارادایم های فکری و عقیدتی مختلف حضور یافته است. باغ ایرانی یک سیستم به هم پیوسته و چند سطحی است که جدای از ساختار اصلی باغ، یک حس تعلق و حس مکان ایجاد می کند؛ در نتیجه ایجاد باغ ایرانی نقطه اتکای مناسبی برای تیم طراحی جهت دستیابی به مفهومی ارزشمند و چند سطحی از پدیده علم در ایران قرار گرفت.

تفکر پشت این طرح ایجاد فضایی عمومی در محدوده سایت پروژه، ساختاری مبتکرانه و مبتنی بر مفهوم باغ- حیاط ایرانی، استفاده از عملکرد گودال باغچه در معماری اصیل ایرانی و استفاده از محور اصلی در الگوی باغ ایرانی برای شکل گیری مسیرهای ورودی و دسترسی های اصلی به پروژه بوده است الگوهای باغ ایرانی که درارتباط کامل با زندگی روزمره و حیات پویای شهر حضور داشته اند، عنصری اساسی از ساختار طبیعی- مصنوع شهر را شکل می داده اند. متاسفانه این مفهوم از کالبد شهرهای معاصر امروزی رخت بربسته است و ما در “آستانه علم دانشگاه تهران” در تلاشیم که بتوانیم شاید برای بازیابی این مفهوم قدمی مهم برداریم به منظور بازگرداندن باغ ایرانى به عرصه معماری و شهرسازی معاصر و انطباق آن با نیازهای نوین زندگی شهری، هدف این پروژه ارائه راهکاری برای بازیابی مفهوم باغ ایرانی در تلفیق و ارتباط تنگاتنگ با کاربری های تعریف شده برای موزه علوم دانشگاه تهران بوده است ساختار اصلی برنامه فیزیکی پروژه بر مبنای حیاط های مرکزی آستانه علم دانشگاه تهران و با توجه به ماهیت تاریخی علم در ایران شکل گرفت. مفهوم علم در ایران باستان با فلسفه، ریاضیات، نجوم و علوم طبیعی گره ناگسستنی خورده است. این موضوع موج به شکل گیری چهار حیاط مرکزی پروژه به همین نامها شد. حیاط ریاضیات، حیاط طبیعت، حیاط نجوم و حیاط فلسفه در حقیقت بنیان اصلی پروژه را شکل می دهند؛ آنچه که در برنامه فیزیکی پروژه تغییر نمی کند. عبور از هر حیاطی به مفهوم تغییر محتوای ارائه شده و در آستانه محتوای جدید قرار گرفتن است.

موقعیت:
تهران
سال طراحی:
پاییز 1399
تاریخ: