پل زندگی شیراز

گذر گاه پیاده شیراز پروژه ای در مقیاس کلان شهری و حتی کشوری می باشد،چه از لحاظ اهمیت نمادین آن برای شهری با گستره ای تاریخی مانند شیراز و چه از لحاظ اهمیت آن برای حوزه معماری و شهرسازی امروز ایران زمین،پلی که نه تنها راوی یک دوره از زندگی بشر است ، بلکه یادآور تاریخ پررنگ شهری است از جنس ادب و هنر. اهمیت و بهایی که شهر شیراز و شهرداری آن به حضور و گسترش تکنولوژی در معماری می دهند از یک سو و پیشینه معماری و هنری غنی شهر شیراز از دیگر سو برای .ما در طراحی این پرژه تبدیل شدند نگاه عملی ما در این پرژه این بود که این پل فرزند زمانه خود با نگاهی به عقبه ی بسیار با اهمیت معماری ایرانی -اسلامی خواهد بود.گذر از این ها موضوع اصلی پل که آنرا در ابتدایی ترین پل های بشر در سومر و شهر گیرسو تا به امروز و در پل های کارالتراوا و حتی در پل طبیعت خودمان می توانیم ببینیم، تکنولوژی ساخت به روز آنها و به عبارتی فرزندی از عصر تکنولوژی زمان خود بودن است . از این رو در این چالش ما به دنبال یافتن فضای ارتباطی بودیم میان گذشته ، حال و آینده . با نگاهی به تکنیک های ساخت در گذشته معماری ایرانی- اسلامی به الگوی کاربندی می رسیم که در نگه داشتن بسیاری از گنبدها در مساجد و سقف ها از آن استفاده شده که فلسفه ای آمیخته از کاربرد و زیبایی شناسی را دارا است و هندسه ای متنوع و منظم را شامل می شود.فلسفه معماری ما در این سرزمین نیز همواره تلفیقی از زیبایی شناسی و کاربرد بوده است که از این رو ما را به سمت تعریف ساختاری و هندسی پروژه سوق داد. سازه های کش بستی(تنسگریتی) و کابل معلق در تلفیق با همان هندسه کهن ایرانی باز تعریفی بودند از برخورد امروزی ما با پروژه ی پل زندگی شیراز صرفه اقتصادی در این نوع سازه به دلیل بهینه بودن اعضای کششی و فشاری در پل و قابلیت تولید دهانه های عظیم در این پروژه بسیار دارای اهمیت است. از سوی دیگر از دید ما پل فضایی بود برای روی داد ، نه صرفا گذر و این رویداد در تحولی دائمی و در اختیار شهر خواهد بود تا بازدید کننده تجربه ها ی تکراری گذر را از این پل نداشته باشد .رابطه عمیق شهر شیراز و معماری ایرانی -اسلامی با هنر در تجربه فضایی این پل که به عنوان نماد شهری شیراز شناخته خواهد شد بسیار حائز اهمیت بود از این رو در این تجربه فضایی چند لایه هندسی که برگرفته از الگوی ساختار و سازه های پل و ساختار کاربندی در معماری ایرانی _ اسلامی است و فضاهای مکثی طراحی شدند که به عنوان محلی برای حضور هنر و هنرمندان و ایجاد گالری ها و فضاهای نمای شگاهی و لند آرت در اختیار برنامه ریزان شهری قرار می گیرند و با پویایی و تنوع فضاهای موجود بازدید کننده هر بار تجربه ای جدید را در خود و رابطه خود با هنر و شهر شیراز خواهد یافت. تلفیق زیبایی شناسی و کاربرد در تمامی اجزای پل خوانا خواهد بود و پل در عین فرزند زمانه خود بودن نگاهی به گذشته عمیق و پربار خود داشته است. ایهام و ابهامی از دریافت امروزی ما از مسیری که خواهیم رفت خود در نظر ما تعریف زندگی است و چه ایهامی محکم تر از زندگی ، از پل زندگی

عنوان پروژه:
پل زندگی شیراز
موقعیت:
شیراز
سال طراحی:
تابستان 1399
تاریخ: