موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

ازخاک برآمده ای آشنا

 

يكپارچگي و وحدت مردم در دوران انقلاب (وحدت در عين كثرت) اين يکپارچگی در دوران دفاع مقدس به اوج خود ميرسد

(يکدستی و بی آلایش بودن رزمندگان و شهدا و دفاع با دستان خالي )معماري يك قصر و يا يك كاخ اينجا موضوعيت ندارد

موزه متعلق به ايران باشد

مفاهيم ناب معمار ی و شهرسازی ايرانی (إسلامي بودن )

انسانی بودن فضاها و پرهيز از اغراق – عظمت و شكوه در عين خاكي بودن

چالشها و ايده ها ی طرح

الف – ايجاد حجمی يکپارچه و واحد :چالش اصلي ما در اين پروژه إيجاد حجمي واحد و يكپارچه با توجه به مبانی نظری طرح و

در عين حال پراكنده در سايت به منظور بهره گيري از كليه إمكانات مساحت بالا و إيجاد انگيزه لازم جهت گردش در پروژه از

طرفي و تعدد كاربريها و تنوع مراجعه كنندگان از طرف ديگرو در عين حال درصد پايين سطح اشغال و ارتفاع کم نسبی بود در

واقع سعي بر آن بود تا وحدت در عين كثرت كه يكي از مفاهيم پايه و اصولي انقالب إسلامي است در معماري اين پروژه تجلي يابد

پروژه در مقياس کلان در منتهی اليه : (building landscape( ب -ايجاد محوطه های توپوگرافي ک بجای ساختمانهای معمول

کوهپايه های جنوبی البرز و آغاز دشت های اين ناحيه واقع شده و اين مسطح بودن وسيع بودن پهنه های در نظر گرفته شده برای

کاربري های شهر آفتاب در کنار اتوبان بخصوص با توجه به ارتفاع مجاز بسيار کم نسبی در نظر گرفته شده برای آنها و البته وجود

لندمارک قدرتمندی چون مرقد مطهر امام خمينی سبب شده عملا هنگام حرکت در اتوبان خليج فارس ايجاد تمرکز برای موضوع

مورد نظر اين پروژه (موزه انقلاب و دفاع مقدس)مشکل بنظر برسد که برای رفع آن و به سبب ايجاد تضاد بصری (کنتراست) لازم

در اين ناحيه ايجاد عوارض و محوطه های توپوگرافي ک بجای ساختمانهای معمول را مد نظر قرار داديم

موقعیت:
تهران
سال طراحی:
تابستان 1394
تاریخ: