مدرسه مالاوی

(مدرسه ای برای زندگی)

امروزه مدارس فقط محلی برا ی آموزش نظری نیستند. دلیلش این است که ما به تعداد دانشمندان به نیروی حرفه مند نیاز داریم. با این حال، فاصله زیادی بین دانستن چیزی و داشتن توانایی استفاده از آن وجود دارد. این شکاف فقط از طریق تجربیات زندگی پر می شود.  بنابراین ما  سعی کرده ایم مدرسه ای طراحی کنیم  که در آن نه تنها دانش  آموزان  چیزها  را بیاموزند، بلکه یاد بگیرند که آنها را عملی کنند تا آینده روشن تری را برای ماالوی رقم بزنند. برای رسیدن به ویژگی های ذکر شده در بالا، مدرسه ای جدید و متفاوت را متصور شدیم که در آن دانش آموزان آفریقایی بتوانند فعالیت های مورد نیاز خود را انجام دهند (مانند کشاورزی، نجاری، دامپروری و غیره). یک مجتمع آموزشی-مسکونی قابل توسعه با قابلیت تطبیق با بافت .بنابراین تصمیم گرفتیم از طریق مسیری که امکان دسترسی به تمامی حیاط ها و فضاهای عمومی را با فضایی چند منظوره برای مدرسه که می تواند به محل اجتماع مذهبی یا سنتی تبدیل شود، محدوده مدرسه ابتدایی را به مدرسه راهنمایی متصل کنیم. مراسم های آیینی و محلی هم در این فضا قابلیت برگزاری دارد و می تواند ای ن پروژه را با بافت خود پ ی وند ب ی شتری دهد ما از سای ت خود فراتر رفت ی م و زمی ن های اطراف را به عنوان زمین کشاورزی و دامپروری اختیار کردیم و بخشی از آن را درون سایت امتداد دادیم تا در این فصل مشترک آموزش شکل بگیرد و زمین های اطراف در اختیار والدین بچه ها و مردم محلی باشد تا هم آموزش از نسل به نسل انتقال یابد هم از لحاظ اقتصادی منفعت مناسبی برای آموزش دهندگان حرف ایجاد شود.

عنوان پروژه:
مدرسه مالاوی
موقعیت:
مالاوی
سال طراحی:
تابستان 1398
تاریخ: