مجتمع بین راهی سرزمین ایرانیان

(کشتی نوح در میان کویر خشک)

پروژه مجتمع بین راهی سرزمین ایرانیان فاز آغازین پروژه عظیم شهر سرزمین ایرانیان است که در اطراف شهر پرند و در نزدیکی فرودگاه امام خمینی واقع شده است. این شهر از یک رویا پردازی بزرگ طرح ریزی شده است و بسیار از استانداردهای امروز ایران(حداقل بر اساس معر فی ا بتدایی آن توسط کارفرما) فراتر رفته است با بررسی کاملتری از موضوع شاهد یک پروژ ه اگر نگوییم رویایی اما بلند پروازانه با توجه به اقتصاد و وضعیت امروز کشورمان هستیم .از این رو این مجتمعی که به عنوان یک مجتمع بین راهی که معرف ماهیت این پروژه بزرگ پس زمینه است می خواهد خود نمایی کند باید بسیار به ا ین موضوع اهمیت دهد. اهمیت دادن به ا ین موضوع هم از لحاظ محتوایی و هم از لحاظ فرمی در شکل گیری این باشد.پروژه ما گونه ای از میکرو  اقلیم را پیشنهاد می دهد factor wow پروژه موثر بوده است.از بعد فرمی این پروژه باید دارای که با صفحات چادر ی نیمه شفاف در سطح وسیعی ا یجاد میکند. این چادرها و سازه عظیم از دور همچون کشتی دور افتاده از دریا خودنمایی عجیبی از لحاظ تناقضات ماهیت این پروژه در این بستر دارد .در زیر اما کاربری ها در هم ادغام و در سا یت موجود پخش شده اند که می تواند موجب پویایی در فضاهای بینابینی باشد.

موقعیت:
#
سال طراحی:
زمستان 1396
تاریخ: