طراحی شهری و جداره سازی مسیر نیایش

(محور بومی فرهنگی جزیره کیش/ در همکاری با پیدا استودیو)

رویکرد طراحی

معماری بومی شاخه ای از معماری بر پایه نیازهای منطقه ای و مصالح ساختمانی است معماری بومی بازتاب سنت های منطقه ای است این بومی سازی با دو ایده کلی مطرح است

۱-هویت بخشی به معنای استفاده از المان های فرهنگی، اقلیمی ،اجتماعی و هر آنچه که زیست کاربر را تحت تاثیر قرار داده و میدهد.

۲- ساده سازی به معنای بومی کردن درک از طرح ،ساخت و نگهداری از آن .

در واقع معمار برای این پروژه پی راه حل جدید نیست بلکه در پی سامان بخشیدن به آنچه موجود است میباشد. سامان بخشیدن و واگذار کردن آن به بوم نشینان برا ی ساخت و باز تولید محله،شهرو هر آنچه به او تعلق دارد اتفاقی زاینده که ارکان اجتماعی وبه خصوص اقتصادی منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد

عنوان پروژه:
مسیر نیایش
موقعیت:
جزیره کیش
سال طراحی:
تابستان 1400
تاریخ: