شوروم موتیف

شوروم اشیای نوری MOTIF یک پروژه مفهومی _فضایی را برای شکل داد،به گونه های مختلفی که نور در زندگی ما در خانه های ما حضور دارد فکر کردیم و نور را در دیاگرامی مفهومی به دو گونه ابژه_سوژه تقسیم بندی کردیم . نورهای زیادی در زندگی ما با ابژه خود معرفی می گردند و ابژه این گونه منابع نوری برای ما اهمیت دارد از سوی دیگری منابع نوری دیگری وجود دارند که روی سوژه ای که به آن نور می دهند و گونه نور دهی تمرکز کرده اند و این ما را بر آن داشت که گونه نمایش نورها در فضا را دسته بندی کنیم. در مرکزیت فضا مکعبی بتنی معلق شده که فضایی متفاوت را از اطراف خود ایجاد می کند و در دل تاریکی خود تمرکز مخاطب را روی سوژه مشخص خود و نحوه نوردهی به آن قرار می دهد . در اطراف این مکعب معلق فضای شوروم برای نمایش ابژه های نوری به وجود آمده استکه در ادامه در حیاط آن نیز کشیده می شود و جنگلی از نور را در حیاط سرسبز آن ساماندهی می کند. گونه رفتار بین سوژه و ابژه شکل دهنده اصلی این پروژه شوروم نوری موتیف بود.

عنوان پروژه:
شوروم موتیف
سال طراحی:
زمستان 1400
تاریخ: