سوییت محمودیه

سوِیتمحمودیه یک واحد آپارتمانی کوچک ۴۰ متری است، سفارش دهنده از فضای کاربری سه گانه ودینامیکی را مد نظر داشت که پتانسیل کار کردن به صورت یک فضای کار روزانه ،برای دورهمی های شبانه به عنوان یک فضای یکپارچه به دلیل ارتباط واحد با حیاط مجموعه و تغییر آن به محل خواب و سکونت در شب را دارا باشد ،فضاها در اوج سادگی در استفاده از متریال قابلیتتبدیل شدن به هم را دارند ،بار می تواند به میزی برای ناهار خوری و پس از آن در دل دیوا پنهان شود تا فضای یکپارچه را نیز به واحد بیافزاید. آنچه در تصاویر می بینید قابلیت تبدیل فضای کار به اتاق خواب و بالعکس است.

عنوان پروژه:
سوییت محمودیه
سال طراحی:
زمستان 1401
تاریخ: